Tài khoản: Mật khẩu:
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (01/08/2013 16:38:53)
Số hiệu: /2012/TT-BGDĐT; ngày đến: 18/11/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
File đính kèm: duthao_tt43.doc;

Nội dung công văn:

 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn